Polityka prywatności – RODO

Detektonica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowej 5 lok. -1 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę od Państwa lub w toku prowadzonych działań, danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

W związku ze współpracą Spółki z innymi podmiotami w zakresie świadczenia usług detektywistycznych, informatycznych, prawnych, wsparcia psychologicznego, ochrony osób i mienia, Państwa dane są również współadministrowane przez Współadministratorów, z którymi Spółka  zawarła umowę o współadministrowanie, w ramach której uzgodniono miedzy stronami zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniono, że każda ze stron jest odpowiedzialna za wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec osoby, od której lub której dane pozyskała oraz za umożliwienie takiej osobie wykonywania praw wynikających z RODO, o których informujemy Państwa poniżej. Niezależnie od tego ustalenia, możecie Państwo wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów kierując swoje żądania, wnioski, czy zapytania na adres: biuro@detektonica.com.

Spółka przetwarza pozyskane od Państwa dane lub dane pozyskane w winku działań realizowanych na Państwa zlecenie w związku z Państwa prośbą o przygotowanie oferty, przygotowanie i realizację umowy na produkt lub usługi oferowane przez Spółkę. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 2. wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań przed planowaną do zawarcia umową, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 4. regulacje ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych ( Dz.U. z 2002 r., Nr 12, poz. 110 z późn. zm.)

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza pozyskane od Państwa – lub pozyskane we własnym zakresie w wyniku podjętych na Państwa zlecenie działań – dane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub osoby, której dotyczy zlecenie (np. w sytuacji, kiedy podajecie Państwo dane kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i prosząc o przedstawienie oferty),
 2. wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą  (lub osoby której dotyczy zlecenie), której przedmiotem są konsultacje, usługi detektywistyczne, raporty detektywistyczne, usługi ochron osób i mienia, opinie, usługi prawne lub usługi informatyczne,
 3. udzielenia odwiedzi na zadane pytanie, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej / formularzy kontaktowych dostępnych na stronach www prowadzonych przez Detektonica Sp. z o.o., w celu innym niż zawarcie umowy (tym samym wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Detektonica
  z o.o. podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przygotowanie oferty); zgoda wyrażana jest poprzez samo wysłanie wiadomości zawierającej dane osobowe.
 4. wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Detektonica Sp. z o.o. oraz Współadministratorów, w tym podzlecania usług będących przedmiotem działalności Detektonica Sp. z o.o. oraz marketingu bezpośredniego własnych usług;
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. wykonania obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury;
 7. na podstawie zgody (i w razie jej wyrażenia) – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;
 8. w celu realizacji procesu rekrutacji (jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie lub z własnej inicjatywy będziecie Państwo aplikować o pracę w Detektonica Sp. z o.o.):
  1. na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy – dane kandydatów do pracy wskazane w powołanym przepisie,
  2. na podstawie zgody:
   1. kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji,
   2. kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  4. realizacji zadań wynikających z ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych ( Dz.U. z 2002 r., Nr 12, poz. 110 z późn. zm.),
  5. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740 z późn.zm.).
  6. udzielenia informacji uprawnionym ustawowo organom nadzorczo-kontrolnym, tj. np. MSWiA, Policji.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują oraz brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy, przeprowadzenia procesu rekrutacji lub udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Państwa dane osobowe możemy w pewnych wypadkach otrzymać nie bezpośrednio od Państwa, ale od innego podmiotu. Dzieje się tak przykładowo, kiedy Państwa dane kontaktowe przekazuje nam Państwa pracodawca (jako osoby do kontaktu / osoby odpowiedzialnej za realizację łączącej nas z Państwa pracodawcą umowy). Wówczas takie dane przetwarzamy jedynie w celu (i na podstawie) wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów – właśnie w celu kontaktu z osobą wskazaną jako odpowiedzialną za wykonanie umowy i/lub do kontaktu w sprawie realizacji umowy.

W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy prawne i we wskazanych celach (w szczególności działając na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych ( Dz.U. z 2002 r., Nr 12, poz. 110 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740 z późn.zm.)),  możemy pozyskać i przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy: biuro@detektonica.com.

Co do zasady nikomu nie udostępniamy Państwa danych osobowych. Dane osobowe w drodze umowy powierzamy do przetwarzania jedynie naszym podwykonawcom (w szczególności licencjonowanym detektywom, specjalistom ds. zabezpieczeń systemów informatycznych, prawnikom, psychologom), z których usług korzystamy w celu wykonania na Państwa rzecz usług, a także podmiotom, z których usług korzystamy w związku przetwarzaniem danych (w szczególności dostawcom usług IT oraz usług księgowych) – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług (przykładowo – wystawiając Państwu fakturę, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe Państwa dane – zawarte na fakturze – do przetwarzania).

Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury)  –  zgodny z przepisami prawa. Dane osobowe otrzymane do kontaktu / do realizacji umowy od Państwa pracodawców,  będą przechowywane przez okres współpracy pomiędzy stronami. W niektórych przypadkach, będziemy przechowywać dane krócej:

 1. w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – dane będą usuwane (wraz z korespondencją mailową) po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem; 
 2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody;
 3. w przypadku przetwarzania danych w procesie rekrutacji – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu; w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  – do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż przez okres 5 lat.

Macie Państwo prawo żądania od nas: dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO); przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy: biuro@detektonica.com.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, iż przetwarzanie dotyczących Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wspóladministratorów  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy: biuro@detektonica.com.

Klauzula informacyjna Detektonica Sp. z o.o. – RODO
(w przypadku zbierania i przetwarzania danych od osoby, której dane nie dotyczą)

Detektonica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowej 5 lok. -1 („Spółka”) realizuje czynności detektywistyczne w oparciu o Ustawę o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U.2018.2163 t.j. z późn.zm., zwaną dalej Ustawą). Jednocześnie informujemy, iż w oparciu o art. 28c Ustawy, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy (tj. czynności będących usługami detektywistycznymi), nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a. c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej RODO.

Artykuł 13 RODO

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:
  1. swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
  2. gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
  3. cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania;
  4. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
  5. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
  6. gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub
   w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
 2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie,
  której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
  1. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  2. informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  3. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
  6. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz
   – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu
   i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Artykuł 15 RODO

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. cele przetwarzania; (…)
  2. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
   w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; (…)
  3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; (…)

Polityka cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest podmiot Detektonica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Co to są pliki cookies?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Można wyróżnić szczegółowy podział cookies:

A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi

Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.
Funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu:

 • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
 • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
 • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

B. Ze względu na czas przez jaki cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika

Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.
Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.

C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies

Cookies własne (first party cookies) – cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.
Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

Uwaga: cookies mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

D. Ze względu na cel jakiemu służą

Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.
Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach.
Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Procesy – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.
Reklamy – umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).
Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

Nieszkodliwe – Obejmuje cookies:

 • niezbędne do poprawnego działania witryny,
 • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.

Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Tak się zmienia ustawienia przeglądarek, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:

Przedstaw nam swoją sprawę i oczekuj skutecznych rozwiązań

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.